Do każdego pierwszego zamówienia dodajemy prezent.

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.holist.health (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy sprzedaży, na Towary prezentowane przez Usługodawcę. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,

 3. Dostawca – oznacza zewnętrzne przedsiębiorstwo, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.

 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej

  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną

  bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,

  wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 12. Sprzedawca – przedsiębiorca będący właścicielem Sklepu Internetowego (patrz pkt 17 – Usługodawca), korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu

  zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.

 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi

  Sklep Internetowy, działająca w domenie www.holist.health .

 14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony

  Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

page1image53840320

 1. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji wniezmienionej postaci.

 2. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Usługodawca – oznacza Bartosz Zuzela, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Zuzela Holist, pod adresem ul. Leśna, nr 2a, lok. 4, 32-080 Zabierzów, nr NIP: 7372148642, REGON: 123041720. ; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie Sprzedawcą oraz właścicielem Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin może posługiwać się w niektórych zapisach sformułowaniem wyłącznie Usługodawca lub Sprzedawca. Usługodawca i Sprzedawca to ten sam podmiot. Więcej informacji na temat Usługodawcy można znaleźć na Stronie Internetowej Sklepu.

  §2

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do tekstów, artykułów, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na StronieInternetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Strony Internetowej Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu:

 1. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

 2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows 7 lub nowszy, macOS, Linux, Android w wersji 5.0 lub nowszy, iOS.

  minimalne wymagania sprzętowe:

 3. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

 4. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-

  bitowych,.

  Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Strona internetowa Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym

Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Stronę internetową do plików cookies za pomocą ̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej Sklepú.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 3. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. Usługodawca oświadcza, że nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

  §3

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło, przy czym Usługodawca może ustalić jego minimalne lub maksymalne parametry.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących sklepów marek należących do Sprzedawcy, w tym w szczególności sklepu funkcjonującego pod marką Holist, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących sklepów marek należących do Sprzedawcy, w tym w szczególności sklepu funkcjonującego pod marką Holist, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 1. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

  §4

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 4. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

 6. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

  §5

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena jest definiowana jako:

 1. cena regularna,

 2. cena promocyjna (cena po obniżce).

2. Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli

towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient, przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę

wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp.. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy;

 2. karta płatnicza

 3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

 4. gotówka za pobraniem;

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy

  sprzedaży niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie: do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew); do 2 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.

 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 3. Klient wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Klient może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy Ul. Topolowa 109 32-088 Owczary lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] – sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej.

  §6

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem zewnętrznych Dostawców.

 2. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu orientacyjną informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy, Zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.

 4. W przypadku wyboru skrytki paczkomatu jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem https://www.adobe.com.

 7. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia

page5image53761728

ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§7

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie, w szczególności Towarów używanych, (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że

  Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy najtańszym zwykłym sposobem Dostawy oferowanym przez Sprzedawcę, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną lub postać elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected] .

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 4. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

 1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w postaci elektronicznej w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie; ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl/.

 4. Klient może również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  §8

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 14, 15 i 16 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca – Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, kanałami komunikacji wskazanymi poniżej:

 1. Na adres e-mail [email protected]

 2. Na piśmie na adres Sprzedawcy – Z&Z, DZIUPLA SMAKU DANUTA ZUZELA, BARTOSZ ZUZELA

  SPÓŁKA CYWILNA ul.Topolowa 109 32-088 Owczary.

  Oświadczenie można złożyć przy użyciu wzoru, który został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymanie oświadczenia.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 3. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od

  Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do

chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania

Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia

  wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 3. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, opłatę pocztową/kurierską za odesłanie przesyłki).

 4. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 5. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  §9

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 1. Formularz kontaktowy;

 2. Newsletter;

 3. Prowadzenie Konta Klienta;

 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

  właściwy dla zmiany Regulaminu.

 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na

  Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

 1. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

 2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi stosowną zgodę. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odpowiedzi zwrotnej o treści “nie” lub “wypisz z newslettera” na każdą wiadomość elektroniczną wysłaną w ramach usługi Newsletter.

 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

 8. UsługodawcajestuprawnionydozablokowaniadostępudoKontaKlientaiusługnieodpłatnych,w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu tre ści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  § 10

1. Klient nie jest uprawniony do:

 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, danych

  osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

  prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, treści o

  charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §

9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 1. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

 2. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

 3. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  § 11

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy mogące skutkować usunięciem ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

  § 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

  § 13

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttps://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma

ODR).

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi

  w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.

 2. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.